با اعلام سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در صورتی که جمع فروش محصول و ارائه خدمت صاحبان مشاغل در سال 1401 حداکثر 100 برابرمعافیت موضوع ماده ماده (۸۴) قانون مالیات‏های مستقیم یا به عبارتی (۶۷.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) بوده و در درگاه خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور برای آنها فرم مالیات مقطوع بارگزاری شده باشد (به جز مواردی که در تبصره بند 1 دستورالعمل آمده)، آن دسته از صاحبان مشاغل، مشمول مقررات دستورالعمل تبصره ماده 100می باشند و می توانند مالیات مقطوع خود را بدون ارائه اظهارنامه مالیاتی برای سال 1401 و نیز بدون نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات های مستقیم، پرداخت کنند.

موحدی بکنظر سخنگوی سازمان ادامه داد: مالیات مقطوع مودیان مشمول دستورالعمل فوق توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین شده و در درگاه سازمان قرار گرفته است، لذا صاحبان مشاغل خرد جهت استفاده از تسهیلات قانونی لازم است در زمان تعیین شده به درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی https://my.tax.gov.ir مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است که صدور این دستورالعمل توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی جهت برقراری عدالت مالیاتی باتوجه به شرایط کنونی اقتصاد، تکریم مودیان، آسان نمودن دریافت مالیات و به وجود آمدن هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 1401 برخی صاحبان کسب و کار است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!