بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با نحوه شمول و بیمه‌پردازی کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین‌اجتماعی

بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با نحوه شمول و بیمه‌پردازی کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین‌اجتماعی اعم از مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره ... ادامه مطلب