سعید توتونچی معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان مالیاتی کشور بیان کرد: در راستای اجرای ماده 274 قانون مالیات‏ های مستقیم با کسانی که از پرداخت مالیات خودداری کرده و یا از طریق استفاده از سایر کارت ها، حساب ها یا دستگاه های کارتخوان، درآمد خود را کتمان می کنند برخورد جدی خواهد شد.

وی ادامه داد: این افراد که اکثریت آنها در حوزه درمانی فعالیت می کنند توسط سامانه سوت زنی مورد رصد نظام مالیاتی قرار دارند و پس از اطمینان از اقدام آنها، برای ایشان پرونده قضایی تشکلیل شده و به قوه قضائیه ارجاع داده می شود.

سعید توتونچی اظهار داشت: این مودیان مالیاتی در دسته پرریسک قرار دارند و علاوه بر اینکه متخلفین صاحبان کارت، دستگاه کارتخوان و حساب مربوطه به اشد مجازات محکوم می شوند، به پرونده مالیاتی این مودیان نیز به شکل سختگیرانه ای رسیدگی خواهد شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!