اگر مدیران واحدهای موضوع ماده 85 قانون کار و یا کارفرمایان امکانات، تجهیزات مورد نیاز و آموزش های لازم را به منظور حفاظت فنی و بهداشت کار را  به کارگران خود داده باشند اما کارگر یا کارگران به آموزش های صورت گرفته و تذکراتی که برای استفاده از وسایل و امکانات داده شده  توجه نکرده و آنها را رعایت نکنند، در صورت بروز هرگونه اختلاف میان کارفرما و کارگر، رأی مراجع حل اختلاف نافذ خواهد بود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!