به استناد بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوبات جلسه اخیر کمیته حمایت از کسب و کار برگزار شده در تاریخ 1402/04/07 با حضور اعضا و به نمایندگی از قوای سه گانه و بخش خصوصی، به شرح زیر جهت استحضار و اقدام اجرایی مقتضی تقدیم می گردد:

دریافت متن کامل مطلب

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!