به پیوست تصویر «تصویب‏نامه  معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلایندگی» موضوع ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 که طی نامه شماره 241670/ت 59793/هـ مورخ 1401/12/27 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است، برای اجرا ارسال می شود.

مشاهده و دریافت تصویب‏نامه

منبع:intamedia.ir

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!