معاون اول رییس جمهور در نامه ای به شماره 8315  تصویبنامه هیات وزیران را که در خصوص ” آیین نامه تعیین حق بیمه و حداکثر تعهد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان ” است  و مربوط به مورخ سوم اسفندماه 1401 می باشد، ابلاغ نمود.  این تصویبنامه شامل 4 ماده و 2 تبصره می باشد و نرخ بیمه پایه صندوق در هر یک از استان های کشور با رعایت مقدار ضرایب خطر در آن بیان شده است.

حق بیمه پایه واحدهای مسکونی مناطق شهری استان ها را نیز می توانید در این تصویبنامه مشاهده کنید.

دریافت متن کامل تصویبنامه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!