سازمان تأمین اجتماعی در راستای ماده (9) قانون بیمه بیکاری، تفاهم نامه سه جانبه ای را با سازمان فنی و حرفه ای کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت بازآموزی و آموزش بیمه شدگانی که به طور غیرارادی کارشان را از دست می دهند امضا کرد.

در این تفاهم آمده است: به منظور فراهم نمودن شرایط اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری؛ سازمان فنی و حرفه ای کشور مسئولیت دارد دوره های ویژه ای را متناسب با تقاضای کارفرمایان و فرصت های شغلی موجود در بازار کار هر منطقه برگراز کند.

براین اساس ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها موظفند افرادی که حداقل 6 ماه از زمان دریافت مقرری بیکاری آنها باقی مانده را جهت گذراندن دوره های مهارتی متناسب، به سازمان فنی و حرفه ای کشور معرفی نمایند.

قابل ذکر است مقرری بیمه بیکاری افرادی که بدون عذر موجه در دوره های کارآموزی شرکت نکنند مطابق بند ب ماده 8 قانون بیمه بیکاری مصوب سال 1369، قطع خواهد شد.

همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز مطابق تفاهم نامه مذکور متعهد گردیده تا هر 6 ماه یک بار هزینه های دوره های مربوطه را از محل اعتبارات بیمه بیکاری به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور پرداخت نماید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!