پرسش: منظور از لباس کار چه لباسی می باشد و به کارگرانی که مشمول قانون کار هستند سالانه چند دست لباس کار تعلق می گیرد؟

پاسخ: لباس کار لباسی است که وقتی کارگر از آن استفاده می کند بتواند به راحتی کارهای خود را انجام دهد و سبب بروز حادثه برای او نشود.
کارفرما نیز مطابق “ماده (61) آئین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه ها” موظف است سالانه دوبار لباس کار را به طور رایگان در اختیار کارگر قرار دهد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!