هیئت وزیران در جلسه ای که مورخ 1402/11/08 برگزار شد، آیین نامه اجرایی نحوه شناسایی کارگران شاغل در کارگاه های ساختمانی کشور را به پیشنهاد شماره 130596 وزارت تعاون و همکاری وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی و نیز با استناد بند ط ماده 5 اصلاحی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1401، به شرح زیر تصویب نمود:

دریافت و مشاهده متن کامل آیین نامه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!