رسانه مالیاتی کشور اعلام کرد: اخیرا در ماه های خرداد و تیر، افرادی سودجو و فرصت طلب در اوج روزهای کاری ادارات مالیاتی و در موعد ارائه اظهارنامه، از عدم آگاهی برخی مودیان استفاده نموده و با سرشماره های غیررسمی، پیامک هایی جعلی به مودیان ارسال می کنند. زمانی که مودی روی لینک ارسالی آنها کلیک می کند به سایتی جعلی منتقل می شود که در آنجا لازم است پرداخت مالیات را انجام دهد. این افراد سودجود از این طریق مبالغی را از حساب مودیان به سرقت برده اند.

با توجه به افزایش اینگونه جرایم، از مودیان گرامی تقاضا می شود تا هوشیار بوده و تمامی تراکنش های مالیاتی خود را تنها در سایت ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به آدرس my.tax.gov.i و در کارپوشه خود انجام دهند.

همچنین لازم به ذکر است که سازمان امور مالیاتی با سرشماره 10001526 پیامک های خود را ارسال می نماید و سایر سرشماره هایی که اقدام به ارسال پیامک به نام سازمان امور مالیاتی می کنند جعلی هستند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!