• کارفرما به فردی حقوقی یا حقیقی اشاره دارد که کارگر با درخواست او و در قبال دریافت حق الزحمه برای او کار می کند(طبق ماده 3 قانون کار). وی همچنین اجرای عملیات موضوعی که در پیمان هست را بر اساس اسناد مربوطه به پیمانکار واگذار می کند. در ضمن نمایندگان این شخص نیز در حکم کارفرما می باشند(براساس آیین نامه پیمانکاری مصوب 3/12/88).
  • پیمانکار فردی حقوقی یا حقیقی است که بر طبق مدارک پیمان مربوطه، اجرای عملیات پیمان را برعهده دارد(براساس آیین نامه پیمانکاری مصوب 3/12/88).
  • صاحب کار فردی حقوقی یا حقیقی است که قائم مقام یا مالک کارگاه است و در صورتی که اجرای برخی فعالیت های کارگاه را به پیمانکار واگزار کند، طبق تعریف بند 1 کارفرما یا مقاطعه کننده نامیده می شود. فرد صاحب کار در صورتیکه که یک یا تعداد بیشتری کارگر را در کارگاهی که به خودش تعلق دارد به کار بگیرد، کارفرما محسوب می شود(براساس آیین نامه پیمانکاری مصوب 3/12/88).
  • مجری فردی حقوقی یا حقیقی است که پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازی را برای اجرای ساختمان دارا بوده و براساس قراردادهای همسانی که با صاحب کار منعقد می کند و به عنوان پیمانکار کل، اجرای عملیات ساختمانی را عهده دار است. این فرد پاسخگوی کلیه مراحل اجرای کار به مراجع کنترل ساختمان بوده و نماینده فنی صاحب کار در اجرای ساختمان است(براساس تعریف مقررات ملی ساختمان).

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!