سوال: آیا دستگاه خطرناک و یا قسمتی از کارگاه می تواند توسط بازرس کار تعطیل شود؟

پاسخ: در صورتی که در زمان بازرسی توسط کارشناس بهداشت حرفه ای و یا بازرس کار، احتمال وقوع حادثه یا خطری در کارگاه داده شود، لازم است بازرس و کارشناس مربوطه سریعا به صورت کتبی به کارفرما یا نماینده کارفرما و نیز رئیس مستفیم اطلاع رسانی نماید.

بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای مکلف هستند تا توسط اداره مربوطه برای تعطیل، لاک و مهر تمام یا بخشی از کارگاه، از دادگستری محل تقاضا نمایند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!