مهدی موحدی بکنظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی درخصوص معافیت مالیاتی خانوارهای دارای فرزند گفت: مطابق لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، همه یا بخشی از معافیت های پراکنده در نظام مالیاتی در قالب معافیت مالیاتی به خانواده داده می شود. در این میان خانوارهای دارای فرزند بیشتر، از معافیت مالیاتی بیشتری برخوردار میگردند.

وی درخصوص ویژگی های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم اظهار داشت: پایه مالیاتی مذکور در راستای اهداف کلان نظام مالیاتی کشور شکل گرفته و تأثیر تمامی اتفاقات موجود درحوزه مالیاتی همچون سامانه مودیان، قانون پایانه های فروشگاهی و… در یک نظام مالیاتی جدید مبتنی بر مالیات ستانی از جمع درآمد افراد نمایان خواهد شد.

مهدی موحدی بکنظر افزود: براساس لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، آنچه مشمول مالیات می شود، مبلغی است که پس از کسر هزینه ها از مجموع درآمدهای فرد، باقی مانده است.

وی تشریح کرد: اگر پس از کسر هزینه های قابل قبول از درآمد فرد، مبلغ باقی مانده کمتر از اعداد تعیین شده باشد، فرد مذکور مشمول مالیات نشده و از حمایت دولت و یارانه ها برخوردار می گردد. در غیراینصورت متناسب با درآمد خود مکلف به پرداخت مالیات خواهد بود.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی، اجرای مالیات برجمع درآمد را یکی از مهم ترین اصولی دانست که سبب تجلی عدالت مالیاتی می شوند. ظهور و تجلی عدالت مالیاتی یعنی پرداخت مالیات کمتر توسط افراد با درآمد کمتر و پرداخت مالیات بیشتر توسط افراد با درآمد بیشتر.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!