دکتر داود منظور در جلسه ستاد درآمد سازمان اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی جهت حمایت از بخش های تولیدی بخصوص واحدهایی که به دلایلی چون تحریم های اقتصادی و کرونا آسیب دیده اند، با توجه به اختیارات حاصل از ماده 191 قانون مالیات های مستقیم، اقدام به بخشودگی درصد قابل توجهی از جرایم مالیاتی این مودیان نموده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی ادامه داد: در صورتی که بخش های تولیدی اصل بدهی مالیاتی خود را پرداخت نمایند، از حداکثر بخشودگی جرایم مالیاتی برخوردار خواهند شد.

وی گفت: در یک سال اخیر، میزان بخشودگی جرایم واحدهای تولیدی به شش هزار میلیارد رسید.  دکتر داوود منظور ادامه داد: در سال اخیر به طور میانگین 85 % از کل جرایم مالیاتی که مربوط به واحدهای تولیدی بوده بخشیده شده و این درحالی است که این نسبت در استان هایی چون خراسان جنوبی و شمالی، کرمانشاه، کردستان، همدان، بوشهر و… که توسعه کمتری یافته اند، بیش از 95 % بوده است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!