تصویبنامه هیئت وزیران

در جلسه مورخ 1402/5/25 هیئت وزیران به پیشنهاد شماره 01/100/35713 دبیرخانه شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی و به استناد تبصره ماده (1) قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی مصوب 1396، آیین نامه تسهیل شایستگی های نوآوری و کارآفرینی کشور به شرح زیر تصویب کرد:

مشاهده متن کامل آیین نامه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!