جهت تکریم مودیان مالیاتی، برقراری عدالت مالیاتی در شرایط اقتصادی کنونی، آسان نمودن دریافت مالیات و به وجود آمدن هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 1401، محمدتقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی سازمان مالیاتی دستورالعملی را در ارتباط با بهره گیری از ظرفیت تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 صادر نموده و عنوان کرد که مالیات مقطوع آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان قرار خواهد گرفت.

وی در خصوص مشمولین تبصره ذکر شده اظهار داشت: افرادی که جمع فروش محصول و خدمات آنها در سال 1401 حداکثر 100 برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‏های مستقیم باشد و در درگاه خدمات الکترونیک سازمان فرم مالیات مقطوع آنها قرار می گیرد، شامل این دستورالعمل شده و نیازی به ارائه اظهار نامه مالیاتی و نگهداری اسناد و مدارک موضوع مالیات های مستقیم ندارند.

مشاهده جزئیات مطلب…

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!