دکتر داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: تصمیم سازمان امور مالیاتی کشور بر سرعت بخشیدن به فرآیند شناسایی و وصول مالیات به همراه جرائم مربوط به آن از مودیانی است که تاکنون در نظام مالیاتی ثبت نام نکرده اند. بدین منظور تولید اظهارنامه برآوردی برای این دسته از مودیانی است که به تکالیف قانونی خود عمل نکرده و اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد تعیین شده ارائه نکرده اند.

وی اعلام داشت: در راستای مطالب عنوان شده، حساب‏هایی که بالاترین گردش مالی را دارند و دستگاه های کارتخوانی که بالاترین تراکنش بانکی را داشته و در سامانه های نظام مالیاتی ثبت نام نکرده اند و نیز پرونده مالیاتی ندارند، با کمک بانک مرکزی توسط کارشناسان سازمان شناسایی شده و رسیدگی به آنها در اولویت می باشد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: کلیه  اشخاص حقوقی و مودیان صاحبان مشاغل طبق مفاد مواد (100) و (110) قانون مالیات‏های مستقیم، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق با مقررات در موعد مقرر قانونی بابت درآمدهای مکتسبه خود در طول دوره مالیاتی بوده و درصورتی که از ارائه آن اجتناب نمایند، سازمان مکلف به تولید اظهارنامه برآوردی با توجه اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی سازمان برای آن­ها خواهد بود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!