وحید عزیزی مدیر کل دفتر بازرسی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بابت هر گزارشی که توسط مردم در ارتباط با عدم استفاده پزشکان از دستگاه کارتخوان در سامانه سوت زنی داده میشود، در ابتدای کار پیامک هشداری برای پزشک مربوطه ارسال می شود. در ادامه این روند، اسامی پزشکان متخلف به سازمان نظام پزشکی کشور ارسال و سپس نام ایشان از لیست مودیانی که می توانند از تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم در مدت زمان تسلیم اظهارنامه شغلی استفاده نمایند حذف خواهد شد.

وی افزود: در راستای استیفای حقوق مردم و رسیدگی به فرار مالیاتی این اشخاص، دریافت تراکنش های بانکی آنها از بانک مرکزی هم صورت خواهد گرفت.

وحید عزیزی گفت: در رسیدگی به پرونده مالیاتی این اشخاص سختگیری های لازم انجام میشود و در صورت تکرار تخلف مخصوصا در کلینیک های بادرآمد بالا از بازرسی ماده 181 قانون مالیات های مستقیم استفاده گردیده و اگر از حساب دیگری استفاده شده باشد در مرجع قضایی طرح دعوا انجام می گیرد.

مدیر کل دفتر بازرسی اظهار داشت: بیش از 15 هزار گزارش از آغاز سال 1401 در سامانه سوت زنی ثبت شده که بیش از نیمی از آنها مربوط به پزشکان فاقد دستگاه کارتخوان بوده است. سازمان امور مالیاتی تاکنون اسامی 1786 نفر از پزشکان متخلف را به سازمان نظام پزشکی ارسال کرده و اسامی حدود 4000 نفر از آنها نیز به زودی ارسال خواهد شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!