در جلسه هشتم بهمن ماه 1402 هیئت وزیران، با استناد به اصل 138 قانون اساسی، ماده 7 قانون ارتقای سلامت نظام اداری مصوب 1390، ماده 25 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور، آیین نامه ارتقای اخلاق حرفه ای در نظام اداری در 16 ماده به شرح زیر به تصویب رسید:

مشاهده و دریافت فایل آیین نامه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!