در جلسه مورخ 29 اسفندماه 1402 هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و همکاری کمیته امداد امام، سازمان بهزیستی و وزارتخانه ی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، براساس اصل 138 قانون اساسی کشور و تبصره 4 الحاقی به بند (الف) ماده پنجم قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی تصویب شده در سال 1402 آیین نامه اجرایی تبصره فوق را تصویب نمود:

دریافت و مشاهده فایل آیین نامه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!