مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: درگذشته مودیان موظف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی به مامورین مالیاتی بودند و رسیدگی به آن طی یک روند تعاملی محاسبه میشد. اما در حال حاضر با هوشمندسازی نظام مالیاتی، مالیات مودیان برپایه اطلاعات موجود در صورتحساب الکترونیکی توسط سیستم محاسبه می شود.

وی خاطر نشان کرد: درصورتی که فردی صورتحساب الکترونیکی خود را ارسال نکند، موظف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشد و روند رسیدگی به اظهارنامه وی طبق روال گذشته صورت خواهد گرفت.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: سیستمی شدن نظامی مالیاتی و صدور الکترونیکی صورتحساب سبب ایجاد نظم شده و به نفع همگان است. لذا مودیانی که قانون سیستمی شدن روند مذکور و ارائه صورتحساب را نپذیرند مشمول جریمه خواهند شد. وی گفت: افرادی که از شفاف شدن فعالیت اقتصادیشان خودداری می کنند لازم است تبعات آن را نیز بپذیرند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!